Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir ionickiss.lt (pardavėjui) rinkinys. 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ionickiss.lt el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas ionickiss.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant ionickiss.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ionickiss.lt el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas ionickiss.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes ionickiss.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas ionickiss.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas ionickiss.lt el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo ionickiss.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas ionickiss.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką ionickiss.lt info@ionickiss.lt arba paskambindamas telefonu +37065453353. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 
2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje ionickiss.lt  adresu www.ionickiss.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo ionickiss.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.

2.11.Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais duomenų valdytojas tvarko Interneto svetainės lankytojų lankymosi duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu. Slapukais siekiama užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Pirkėjų įpročius, kad būtų galima Interneto svetainės veikimą padaryti patogų, efektyvų ir atitinkantį vartotojų lūkesčius. Slapukų naudojimo pagrindas yra vartotojo sutikimas. Slapukų naudojimą galima kontroliuoti pakeitus savo naršyklės nustatymus.

Išsaugomi šie slapukai:

currency – išsaugoja numatytos valiutos kodą, pagal tai pirkėjui atvaizduoja prekių / paslaugų kainas atitinkama valiuta
language – išsaugoja numatytos kalbos kodą, pagal kurį sekančio apsilankymo metu parduotuvę užkrauna numatyta kalba
PHPSESSID – išsaugoja informaciją apie pirkėjo prisijungimą, prekių palyginimo / krepšelio, norų sąrašo duomenis, kad sekančiu apsilankymu atitinkamai būtų užkrauti reikalingi duomenys

Google Analytic naudojamas fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Kaip Google naudoja jūsų informaciją detaliau galite susipažinti čia https://policies.google.com/privacy?hl=lt 

Facebook naudojamas pakartotinės rinkodaros ir statistikos tikslais. Jūs galite plačiau susipažinti kaip Facebook naudoja jūsų duomenis   https://www.facebook.com/full_data_use_policy
2.12. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.13. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
2.14. Duomenys asmenų, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ionickiss.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su ionickiss.lt el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8. punktą - prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (informacija VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo išpakuota ir naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.7. Pirkėjas, naudodamasis ionickiss.lt el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis ionickiss.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo ionickiss.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą ionickiss.lt el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1. ionickiss.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos ionickiss.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą OPAY – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. 
Informuojame, kad sąskaitos informacijos ir mokėjimo inicijavimo paslaugas Jums suteiks OPAY solutions vadovaudamasi šių paslaugų teikimo taisyklėmis. Tęsdami apmokėjimą patvirtinate, kad sutinkate su šių paslaugų suteikimu ir jų teikimo sąlygomis.
5.4.2. Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į ionickiss.lt elektroninės parduotuvės rekvizituose nurodytą AB Swedbank banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokesčiai už pinigų pervedimą į sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokesčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus elektroninės parduotuvės banko sąskaitoje.
5.4.3. Atsiskaitymas kurjeriui pristatymo metu – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per DPD kurjerius paslaugą, atsiskaityti galima ir atsiimant prekes, jas įteikiančiam kurjeriui. Atsiskaityti galima tiek grynaisiais tiek bankine kortele. Tokia paslauga papildomai kainuoja 1,98€ ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą. 
Dėmesio! Atsiskaitant grynaisiais reikia turėti lygią pinigų sumą.
5.4.4. Atsiskaitymas bankine kortele atsiimant siuntą iš Omniva siuntų atsiėmimo taško – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į paštomatą paslaugą, atsiimant prekes galima atsiskaityti ir banko kortele. Tokia paslauga papildomai kainuoja 1,98€ ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą.
5.5. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
5.6. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, elektroninis tokios sąskaitos variantas išsiunčiamas el. paštu po užsakymo pristatymo..

6. Prekių pristatymas

6.1 Visas prekes pristato užsakymo metu pasirinkta tarnyba jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.  Jūsų užsakytas prekes pristatys mūsų partneriai, UAB „DPD Lietuva“ arba UAB „Omniva LT" - vienos patikimiausių siuntų pristatymo bendrovių rinkoje. 
​6.2. DPD kurjeris siuntą Jums pristatys į namus, biurą ar bet kokiu kitu, Jūsų pasirinktu, adresu visoje Lietuvoje.
​6.2.1. Prekes Lietuvos teritorijoje kurjeris Jums pristatys per 1-2d.d
6.2.2. Vakare prieš pristatymą gausite SMS žinutę (arba pranešimą į Viber programėlę, jeigu ją naudojate) su siuntos numeriu ir internetine nuoroda. Ją paspaudus galėsite valdyti savo siuntos pristatymą: keisti pristatymo adresą, dieną ar nukreipti siuntą į patogiausią DPD paštomatą. Tai patogu, jei pasikeitė Jūsų planai ir numatytą pristatymo dieną negalite priimti siuntos.
6.2.3. Pristatymo dienos rytą apie numatomą siuntos pristatymo laiką būsite informuotas SMS žinute (arba pranešimu į Viber programėlę, jeigu ją naudojate). Žinutėje bus nurodytas kurjerio atvykimo laikas 1 val. laiko intervalu, pvz. 09:50-10:50.
6.2.4. Už el. parduotuvėje užsakytas prekes, galėsite atsiskaityti kurjeriui prekių pristatymo metu kortele arba grynaisiais (turėkite lygią sumą – be grąžos).
6.2.5. Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
6.2.6. Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą, nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui ir užpildykite pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.
6.3.  Atsiimkite siuntą su užsakytomis prekėmis Jums patogiu laiku pasirinktame DPD Pickup paštomate ar siuntų taške.
6.3.1. Siuntos į DPD Pickup paštomatus ir siuntų taškus pristatomos per 1-2d.d.
6.3.2. DPD Pickup paštomatai dirba 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Skirtingų DPD Pickup siuntų taškų darbo laikai gali skirtis, todėl prieš vykstant atsiimti siuntos, rekomenduojame pasitikslinti
6.3.3. Kai Jūsų siunta bus pristatyta į DPD Pickup tinklą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute (arba pranešimu į Viber programėlę, jeigu ją naudojate) ir/ar el. paštu.
6.3.4. Prekes iš DPD Pickup paštomato ar siuntų taško galite atsiimti per 3 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui. Tokiu atveju siuntimo bei grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas pirkimo dieną galiojusia pristatymo kaina. Pilnas sąlygos aprašymas 6.18 punkte.
6.3.5. Už el. parduotuvėje užsakytas prekes, galėsite atsiskaityti kortele atsiimdami prekes DPD Pickup paštomate. PASTABA: laikinai ši funkcija negalima.
6.3.6. Atsiimdami siuntą DPD Pickup paštomate turėsite suvesti SMS žinutėje gautą PIN kodą. Atsiimdami siuntą DPD Pickup siuntų taške turėsite nurodyti SMS žinutėje gautą PIN kodą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
6.3.7. Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą:
6.3.7.1 Jei siuntą atsiimate iš DPD Pickup paštomato, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių tel.: +370 5 210 67 77
6.3.7.2 Jei siuntą atsiimate iš siuntų taško, su Pickup siuntų taško darbuotoju užpildykite pakuotės pažeidimų aktą.
6.4. Atsiimkite siuntą su užsakytomis prekėmis Jums patogiu laiku pasirinktame OMNIVA paštomate.
6.4.1. Siuntos į OMNIVA paštomatus pristatomos per 1-2d.d.
6.4.2. OMNIVA paštomatai dirba 24 val. per parą, 7 d. per savaitę.
6.4.3. Kai Jūsų siunta bus pristatyta į OMNIVA paštomatą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute
6.4.4. Prekes iš OMNIVA paštomato galite atsiimti per 7 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui. Tokiu atveju siuntimo bei grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas pirkimo dieną galiojusia pristatymo kaina. Pilnas sąlygos aprašymas 6.18 punkte.
6.4.5. Už el. parduotuvėje užsakytas prekes, galėsite atsiskaityti kortele atsiimdami prekes OMNIVA paštomate.
6.4.6. Atsiimdami siuntą OMNIVA paštomate turėsite suvesti SMS žinutėje gautą PIN kodą
6.4.7. Gavus pažeistą ar sugadintą siuntą, nufotografuokite siuntos pakuotę, siuntos turinį, turinio pažeidimus, siuntos kodą. Jei siuntą gavote paštomatu, esant galimybei nufotografuokite anksčiau įvardintus objektus prie paštomato. Informuokite siuntėją apie įvykį bei pateikite aprašą per 5 darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
6.5. Pristatymo kaina. Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršija 30€ turi teisę į nemokamą prekių pristatymą į vieną iš DPD Pickup arba Omniva siuntų atsiėmimo taškų galimų pasirinkti užsakymo metu.
6.5.1. Standartinio pristatymo kaina DPD kurjeriu yra 4,5€.
6.15.2. Pristatymo į DPD Pickup paštomatus ir siuntų taškus kaina 2,7€. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršija 30€
6.5.3. Pristatymo į Omniva paštomatus kaina 2,7€. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršija 30€
6.5.4. Į Kuršių Neriją pristatymas DPD kurjeriu kainuoja papildomai 21€ mokestį.
6.6. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.8. Siuntos klientams yra pristatomos darbo dienomis.
​6.8.1. Esant kliento pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, klientas privalo susisiekti su Pardavėju ir aptarti papildomus pristatymo būdus. Gali būti taikomas papildomas mokestis.
6.9. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai pagal šių taisyklių 6.8.1 punktą).
6.10. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 1-7 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.12. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
6.13. Priėmus siuntą ir pasirašius manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos.
6.14. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.15. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.16. Prekės pristatomos Lietuvoje.
6.17. Standartinė prekių pristatymo kaina negalioja kai prekės svoris viršija 2kg. Pristatant tokią prekę susisieksime su Jumis asmeniškai.

6.18. Neatsiėmus prekių per nustatytą laiką iš paštomatų, prekių siuntimo bei grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas pirkimo dieną galiojusia pristatymo kaina pagal pasirinktą paslaugą, nepaisant to, buvo pritaikytas nemokamas pristatymas ar ne.  Jeigu siunta grąžinama pardavėjui - pirkėjo pasirinkimu galimas sumokėtos sumos grąžinimas, atskaičius siuntimo bei grąžinimo paslaugos kainą arba pakartotinis siuntimas apmokant siuntimo bei grąžinimo paslaugos kainą. (Siuntos grąžinimo kaina = prekių siuntimo kainai ). Jeigu pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą prekės atsiėmimo metu, jam išrašoma sąskaita už siuntimo bei grąžinimo paslaugas, kurią jis privalo apmokėti.

7. Prekių kokybės ir garantijos

7.1. Kiekvienos ionickiss.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
7.5. Jei prekė nekokybiška, prekę galite grąžinti arba pakeisti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo (prekės gavimo) dienos pagal šių taisyklių 8. skyrių.

8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

Jei norite atšaukti užsakymą, kurio prekių dar negavote, arba atsisakyti tam tikros prekės (-ių) iš dar neįvykdyto, tačiau apmokėto užsakymo ir atgauti pinigus maloniai kviečiame kreiptis el.paštu info@ionickiss.lt. Registruoti vartotojai prekės grąžinimą gali užpildyti per vartotojo formą savo paskyroje. 

SVARBU: prieš grąžinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.

Visais kitais atvejais, prašome vadovautis tolesnėmis prekių grąžinimo taisyklėmis:

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Pirkimo sąlygose ir taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Norėdami tai padaryti prašome kreiptis el.paštu info@ionickiss.lt. Registruoti Pirkėjai prekės grąžinimą gali užpildyti per vartotojo formą savo paskyroje. Neregistruoti Pirkėjai gali atsiųsti laisvos formos prašymą.
8.2.1. Prekių grąžinimo formą būtina užpildyti ir iš tikro pasirašyti, formoje privalu nurodyti tikrus ir galiojančius duomenis. Nenurodžius tokių duomenų, neužpildžius ar nepasirašius formos pretenzijos nepriimamos.
8.2.2. Prekių grąžinimo formą būtina atsiųsti klientų aptarnavimo el. paštu info@ionickiss.lt ir sulaukti kol aptarnavimo specialistai susisieks (iki 2 d.d.). Elektroninio laiško temoje būtina nurodyti „Prekių grąžinimas“ ir savo užsakymo numerį, pvz.: Prekių grąžinimas 1234. Užsakymo numeris pateikiamas sąskaitoje, bei su užsakymu susijusiuose el. laiškuose.
8.2.3. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2.4. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžintų prekių būklė patikrinama ir jei grąžinamos prekės yra kokybiškos iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas standartinis prekių vežimo Lietuvoje mokestis (4,5€)
8.2.5. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes ionickiss.lt atsakomybės neprisiima.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, neišpakuota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 7 darbo dienas grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.6. ionickiss.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.7. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, ionickiss.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
8.8. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ionickiss.lt el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ionickiss.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Visos teisės į turinį Pardavėjo svetainėje - nuotraukas, video įrašus, grafiką, prekių ženklus, logotipus ir kitą turinį bei elementus, priklauso pardavėjui. Draudžiama kopijuoti, keisti ar kitaip naudotis svetaine ar bet kuria jos dalimi be pardavėjo sutikimo.

 

Rašyk
Skambink